Darowizny

„Możesz wesprzeć  Stowarzyszenie, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto bankowe, tytułem „darowizna na cele statutowe”. Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Stowarzyszenie przeznaczy na podstawową działalność statutową.

Dane do przelewu:

Nazwa i adres posiadacza rachunku:

Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny

ul. Kilińskiego 1 36-200 Brzozów

Numer konta:

87 1240 2324 1111 0010 7759 2621

Nazwa banku:

Bank PKO S.A. o/Brzozów

Tytułem:

“Darowizna na cele statutowe”