Statut

STATUT

Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny

[Postanowienia ogólne]

 1. Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Brzozowski Ruch Konserwatywny zwane dalej Stowarzyszeniem.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Brzozów, a terenem działania państwo Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów, może ono realizować działania także poza granicami kraju.

 3. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego i po rejestracji nabywa osobowość prawną.

 4. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z jego nazwą i symbolem oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem siedziby.

[Cele i środki działania]

 1. Celami Stowarzyszenia jest dążenie do:

 1. wykształcenia elit ideowych o poglądach konserwatywnych i patriotycznych, zdolnych wziąć czynny udział w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym kraju,

 2. urzeczywistniania idei społeczeństwa obywatelskiego, propagowania idei konserwatywnej, edukacji w zakresie idei gospodarki wolnorynkowej oraz wartości chrześcijańskich, szczególnie wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej a także studiującej,

 3. dbałość o formowanie w społeczeństwie idei patriotycznych i tożsamości narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem patriotyzmu lokalnego, obejmującego teren Powiatu Brzozowskiego,

 4. odbudowy fundamentalnych wartości cywilizacji łacińskiej, takich jak: wolność jednostki, własność prywatna, prymat prawa w sferze stosunków publicznych, sprawiedliwość, stosowanie zasad etyki w polityce,

 5. pomagania w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym pełnienie funkcji publicznych, społecznych i zawodowych w społeczeństwie,

 6. promocji kultury i sztuki, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do niej adresowanej oraz organizowania instytucji kultury i inicjatyw lokalnych w sferze działalności kulturalnej,

 7. propagowania idei samorządności,

 8. promocji ekologii i ochrony środowiska,

 9. promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki,

 10. promocji patriotyzmu konsumenckiego i wspierania lokalnego biznesu,

 11. działania na rzecz zwiększenia obronności kraju,

 12. propagowania współpracy międzynarodowej i poszerzania wolności przepływu osób, usług, towarów i kapitału.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zebrań, mityngów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, szkoleń, seminariów, konferencji i kongresów,

 2. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej zmierzającej do wzrostu świadomości ekonomicznej, politycznej i społecznej,

 3. prowadzenie działalności wydawniczej,

 4. prowadzenie działalności promocyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu, mediów społecznościowych i środków przekazu mogących dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorów,

 5. prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie analiz, ekspertyz, raportów i opinii zawierających propozycje rozwiązań w obszarach społecznym, politycznym i gospodarczym,

 6. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi ideowo oraz współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,

 7. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym,

 8. organizowanie, współorganizowanie imprez kulturalnych lub aktywne uczestnictwo w imprezach kulturalnych organizowanych przez inne podmioty,

 9. wspieranie inicjatyw instytucjonalnych lub osobowych z zakresu kultury, sztuki oraz myśli społecznej i politycznej,

 10. promocję osób wykwalifikowanych i zainteresowanych tworzeniem konserwatywno-liberalnego porządku państwa,

 11. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,

 12. współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych,

 13. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami administracji publicznej w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia,

 14. udział w postępowaniach toczących się przed organami państwowymi lub wymiarem sprawiedliwości, których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia,

 15. udział w kampaniach referendalnych w rozumieniu ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz kampaniach wyborczych w wyborach samorządowych, w szczególności poprzez zakładanie komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta stosownie do ustawy Kodeks wyborczy,

 16. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami, na skutek podjęcia takiej decyzji przez właściwy organ Stowarzyszenia i po dokonaniu rejestracji we właściwym rejestrze.

[Członkowie Stowarzyszenia]

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, członków kandydatów i członków honorowych.

 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub obcokrajowiec, który łącznie spełnia następujące warunki:

 1. ukończył 16 lat,

 2. utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia,

 3. wypełnił deklarację członkowską, popartą na piśmie przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia,

 4. uiścił wpisowe,

 5. odbył półroczny staż kandydacki jako członek kandydat.

 1. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

 2. Na jednogłośny wniosek Rady, Zarząd uchwałą może przyznać członkowi kandydatowi status członka zwyczajnego z pominięciem wymogu wskazanego w § 3 ust. 2 pkt 5 niniejszego Statutu.

 3. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do obieralnych organów Stowarzyszenia. Członkowie kandydaci oraz Członkowie honorowi nie mają praw wyborczych. Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku opłacania składek członkowskich.

 4. Członkiem honorowym może być osoba, która szczególnie zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia lub swoim dorobkiem zawodowym, politycznym lub społecznym szczególnie przyczyniła się do reprezentowania lub propagowania idei konserwatywno-liberalnej lub innych idei przyświecających działalności Stowarzyszenia. Wręczenie odpisu uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania o nadaniu tytułu członka honorowego następuje w sposób uroczysty na Walnym Zebraniu.

 5. Status Członka honorowego przyznaje uchwałą:

 1. Zarząd, na umotywowany wniosek Rady,

 2. Walne Zebranie, podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

 1. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

 2. być zaznajamianym z oświadczeniami i decyzjami organów Stowarzyszenia,

 3. być zaopatrywanym w wydawnictwa Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

 1. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać Statutu Stowarzyszenia,

 2. kierować się zasadami etyki i uchwaloną przez Walne Zebranie deklaracją programową,

 3. stosować się do postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. uiszczać w terminie składki członkowskie,

 5. aktywnie wspierać cele Stowarzyszenia,

 6. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Członkowie Stowarzyszenia nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. śmierci,

 2. wystąpienia ze Stowarzyszenia potwierdzonego pisemnym oświadczeniem,

 3. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w sytuacji, gdy jego zachowanie jest sprzeczne ze Statutem, normami etyki, przyjętą przez Walne Zebranie deklaracją programową lub nie da się pogodzić z postanowieniami organów Stowarzyszenia,

 4. nieuiszczenia należnych składek członkowskich przez okres trzech miesięcy.

 1. Przyjęcia nowych członków kandydatów dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 niniejszego Statutu.

 2. Stwierdzenie uzyskania statusu członka zwyczajnego przez członka kandydata spełniającego warunki określone w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu następuje na skutek uchwały Zarządu podjętej na wniosek zainteresowanego lub jednego z członków Zarządu, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 3. Od decyzji Zarządu wyrażonej w uchwałach określonych w § 3 ust. 12 i 13 niniejszego Statutu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Sądu Naczelnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu uchwały, doręczonej stosownie do wyboru zainteresowanego, na adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej.

 4. Ustanie członkostwa w przypadku określonym w § 3 ust. 11 pkt 4 niniejszego Statutu następuje z mocy prawa z końcem trzeciego miesiąca po ostatnim miesiącu, za który były opłacone składki. Ustanie podlega zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu Zarządu i ogłoszeniu na najbliższym Walnym Zebraniu. Zarząd powinien poinformować członka o grożącym ustaniu członkostwa.

 5. W przypadku określonym w § 3 ust. 11 pkt 3 niniejszego Statutu decyzję o ustaniu członkostwa podejmuje uchwałą Rada na wniosek przynajmniej dwóch członków Zarządu występujących łącznie. Rada może jednocześnie zakazać ponownego wstąpienia do Stowarzyszenia usuniętemu członkowi przez okres do dwóch lat. Decyzja wiąże Radę z dniem jej doręczenia członkowi wraz z uzasadnieniem. Za skutecznie doręczoną uważa się decyzję nadaną przesyłką poleconą niepodjętą przez członka w terminie.

 6. Wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Sądu Naczelnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 7. W przypadku ustania członkostwa z mocy prawa określonym w § 3 ust. 11 pkt 4 niniejszego Statutu byłemu członkowi przysługuje prawo do wniesienia wniosku o zbadanie zgodności ustania członkostwa z przepisami Statutu w terminie jednego miesiąca od dnia ustania członkostwa. W sprawie wniosku orzeka ostatecznie Sąd Naczelny.

 8. Decyzja Rady o wykluczeniu członka staje się ostateczna z upływem terminu do wniesienie odwołania.

[Organy Stowarzyszenia]

 1. Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (zwane w niniejszym Statucie Walnym Zebraniem),

 2. Zarząd,

 3. Rada Stowarzyszenia (zwana w niniejszym Statucie Radą),

 4. Komisja Rewizyjna,

 5. Sąd Naczelny,

[Walne Zebranie]

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

 3. Walne Zebranie nadzwyczajne jest zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek:

 1. 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 2. Zarządu wyrażonej w jednogłośnej uchwale,

 3. Rady,

 4. Komisji Rewizyjnej,

 1. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania obligatoryjnie winien zawierać wskazanie punktów porządku obrad. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków, członków Rady, członków Komisji Rewizyjnej lub członków Sądu Naczelnego, a także uzupełnienie składu członków obieralnych organów Stowarzyszenia oraz zmiana Statutu mogą być przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w proponowanym porządku obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o miejscu i terminie Walnego Zebrania.

 2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie nadzwyczajne we wskazanym przez wnioskodawcę terminie. W tym celu obowiązany jest zawiadomić członków o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania oraz wskazać zaproponowany przez wnioskodawcę porządek obrad, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, stosownie do wyboru konkretnego członka. Do wykonania czynności zawiadomienia Zarząd może upoważnić poszczególnych członków Zarządu.

 3. Zarząd ma obowiązek poinformować Radę, Komisję Rewizyjną i Sąd Naczelny z 6 tygodniowym wyprzedzeniem o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania zwyczajnego. W przypadku Walnego Zebrania nadzwyczajnego Prezes przekazuje powyższe informacje z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Termin i miejsce obrad Prezes podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 4. Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut stanowi inaczej. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne.

 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór Prezesa i innych członków Zarządu,

 2. odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków przed upływem kadencji, większością 2/3 głosów przy jednoczesnym wskazaniu członków nowego składu Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu mających wstąpić w miejsce odwołanych, będących pełnić swoje obowiązki do upływu kadencji tego organu wynikającej ze Statutu,

 3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,

 4. odwołanie członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, większością 2/3 głosów przy jednoczesnym wskazaniu osoby jego następcy, będącej plenić obowiązki do upływu kadencji tego organu wynikającej ze Statutu,

 5. wybór obieralnych członków Rady,

 6. wybór członków Sądu Naczelnego,

 7. wybór nowych członków Rady, Komisji Rewizyjnej i Sądu Naczelnego w przypadku vacatu, pełniących swoje obowiązki do upływu kadencji tych organów wynikających ze Statutu,

 8. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

 9. podjęcie uchwały o zmianie Statutu oraz uchwały o odrzuceniu weta Rady w zakresie uchwały o zmianie Statutu,

 10. rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu,

 11. wskazywanie Zarządowi kierunku polityki Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów określonych w Statucie,

 12. decydowanie w innych sprawach wskazanych w Statucie.

 13. decyduje w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.

 1. Uchwała o zmianie Statutu, o której mowa w § 5 ust. 10 pkt 9 niniejszego Statutu winna zostać podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, z wyjątkiem przepisów niniejszego Statutu, które winny zostać zmienione jednomyślnie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, a zawartych w § 2 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 1, 3 i 5, a także § 4 i § 5 ust. 8 niniejszego Statutu.

 1. Rada uchwałą podjętą większością głosów może zawetować treść uchwały Walnego Zebrania o zmianie Statutu, jednakże Walne Zebranie na kolejnym zebraniu, może weto Rady odrzucić podejmując uchwałę o odrzuceniu weta Rady jednomyślnie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

[Zarząd]

 1. Zarząd zbiera się z inicjatywy Prezesa lub Wiceprezesa gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Prezes lub Wiceprezes zwołuje posiedzenie Zarządu również na wniosek jednego z pozostałych członków Zarządu, Rady wyrażony w uchwale oraz Komisji Rewizyjnej wyrażony w uchwale. Treść uchwał Rady i Komisji Rewizyjnej winna wskazywać przedmiot obrad Zarządu.

 2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Rzecznika Prasowego. W posiedzeniu Zarządu musi uczestniczyć przynajmniej trzech jego członków, w tym Prezes lub Wiceprezes, który kieruje pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa.

 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba, że niniejszy Statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności Wiceprezesa.

 4. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. stosownie do sposobu reprezentacji Stowarzyszenia określonego w § 11 niniejszego Statutu – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 3. tworzenie ciał pomocniczych Stowarzyszenia złożonych z jego członków do realizacji poszczególnych zadań Stowarzyszenia,

 4. ustalenie wzoru deklaracji członkowskiej,

 5. stwierdzanie ustania członkostwa w przypadku określonym w § 3 ust. 11 pkt 1, 2 i 4 niniejszego Statutu,

 6. w razie konieczności uchwalanie regulaminu swojego funkcjonowania,

 7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 8. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego,

 10. przyjmowanie nowych członków w poczet Stowarzyszenia,

 11. stwierdzanie uzyskania statusu członka zwyczajnego przez członka kandydata,

 12. wykonywanie innych zadań i obowiązków określonych niniejszym Statutem.

 1. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.

 2. Prezes reprezentuje Zarząd w stosunkach wewnątrz Stowarzyszenia, w szczególności w stosunku do innych organów Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia oraz wykonuje uchwały Zarządu, i w tym zakresie może upoważnić innego członka Zarządu do dokonania określonej czynności.

 3. W razie niemożności reprezentowania Zarządu w stosunkach wewnątrz Stowarzyszenia przez Prezesa, jego funkcję przejmuje Wiceprezes, a w następnej kolejności inni członkowie Zarządu.

 4. Wiceprezes stale zastępuje Prezesa pod jego nieobecność.

 5. Rzecznik Prasowy obowiązany jest do stałego kontaktu z mediami i osobami zainteresowanymi w zakresie udzielania informacji dotyczących funkcjonowania i działalności Stowarzyszenia.

 6. W umowie pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporze pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna.

[Rada]

 1. Rada stoi na straży realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dba o wizerunek Stowarzyszenia i przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia deklaracji programowej, jak również zasad etyki i godności wynikającej z członkostwa.

 2. Rada liczy 7 członków.

 3. W skład Rady wchodzą członkowie stali i obieralni. W skład Rady z tytułu członkostwa stałego wchodzi Prezes, Wiceprezes Zarządu oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

 4. Członkowie obieralni Rady w liczbie 4, powoływani są uchwałą Walnego Zebrania, stosownie do § 5 ust. 8 pkt 5 niniejszego Statutu, z tym zastrzeżeniem, że 2 z nich musi być wybranych spośród członków Stowarzyszenia figurujących na liście członków założycieli. Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji członkowie Rady wybierają spośród siebie przewodniczącego, przy czym nie może to być Prezes Zarządu.

 5. Kadencja Rady trwa 5 lat.

 6. Rada zbiera się z inicjatywy przewodniczącego gdy zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady również na wniosek jednego z pozostałych członków Rady, Zarządu wyrażony w uchwale oraz Komisji Rewizyjnej wyrażony w uchwale.

 7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, głosowaniem większościowym. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

 8. Do kompetencji Rady należy:

 1. uchwalanie strategii Stowarzyszenia po zapoznaniu się ze stanowiskiem Walnego Zebrania stosownie do § 5 ust. 8 pkt 11 niniejszego Statutu,

 2. formułowanie oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia w sprawach publicznych,

 3. żądanie przedstawienia przez Zarząd informacji o sytuacji organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,

 4. wykonywanie innych zadań i obowiązków wskazanych w Statucie.

[Komisja Rewizyjna]

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy z wyjątkiem wskazanym w § 7 ust. 3 niniejszego Statutu, nie mogą łączyć tej funkcji z członkostwem w innych obieralnych organach Stowarzyszenia.

 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji, której termin i miejsce pierwszego posiedzenia w nowej kadencji wskazuje Zarząd. W przypadku niedopełnienia przez Zarząd obowiązku ustalenia miejsca i terminu pierwszego posiedzenia Komisji rewizyjnej w nowej kadencji, Komisja zbiera się na wniosek przynajmniej jednego z jej członków.

 3. Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 5 lat.

 4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów.

 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności finansowej Zarządu pod względem legalności, gospodarności i rzetelności,

 2. wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu absolutorium,

 3. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,

 4. na wniosek Rady orzekanie w przedmiocie stwierdzenia stałej niezdolności członka Sądu Naczelnego do sprawowania funkcji oraz usunięcia członka Sądu Naczelnego z zajmowanej funkcji w przypadku udowodnionego złamania postanowień Statutu lub zasad etyki, w szczególności wynikających z uchwalonej przez Walne Zebranie deklaracji programowej.

 5. uchwalanie zasad prowadzenia dokumentacji,

 6. możliwość uchwalania regulaminu swoich prac,

 7. ocena pracy Zarządu, w tym sporządzanie corocznych sprawozdań i bilansu,

 8. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu w raz z dokonaną oceną działalności Zarządu i Prezesa,

 9. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem,

 1. W przypadku stwierdzenia stałej niezdolności członka Sądu Naczelnego do sprawowania funkcji oraz usunięcia członka Sądu Naczelnego z zajmowanej funkcji stosownie do § 8 ust. 5 pkt 4 niniejszego Statutu, Komisja Rewizyjna powołuje zastępcę do czasu wyboru członka Sądu Naczelnego przez Walne Zebranie.

 2. Od decyzji Komisji Rewizyjnej w przedmiocie stwierdzenia stałej niezdolności członka Sądu Naczelnego do sprawowania funkcji oraz usunięcia członka Sądu Naczelnego z zajmowanej funkcji odwołanie nie przysługuje. Strona, może wnieść do Komisji Rewizyjnej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty Stowarzyszenia.

[Sąd Naczelny]

 1. Sąd Naczelny składa się z 3 członków powoływanych na 5 letnią kadencję.

 2. Członkowie Sądu Naczelnego są niezależni i niezawiśli w orzekaniu, nie mogą zajmować stanowisk w innych organach Stowarzyszenia, a ich usunięcie z zajmowanej funkcji może nastąpić tylko stosownie do treści § 8 ust. 5 pkt. 4 niniejszego Statutu.

 3. Pracami Sądu Naczelnego kieruje przewodniczący, wybrany na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, zwołanym w terminie i miejscu wskazanym przez Zarząd. W przypadku niedopełnienia przez Zarząd obowiązku ustalenia miejsca i terminu pierwszego posiedzenia Sądu Naczelnego w nowej kadencji, Sąd zbiera się na wniosek przynajmniej jednego z jej członków.

 4. Sąd Naczelny wydaje decyzje w formie postanowień, po przeprowadzeniu głosowania.

 5. Do kompetencji orzeczniczych Sądu Naczelnego należy:

 1. orzekanie na wniosek członków organów Stowarzyszenia o zgodności regulaminów organów Stowarzyszenia ze Statutem – w przypadku stwierdzenia niezgodności regulaminów w miejsce uchylonych przepisów wchodzą odpowiednie postanowienia Statutu,

 2. orzekanie na wniosek przynajmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub organów Stowarzyszenia o ważności przeprowadzenia Walnego Zebrania,

 3. orzekanie, na wniosek przynajmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, o zgodności działań Zarządu i Rady ze Statutem i regulaminami – w przypadku rażącego naruszenia wspomnianych postanowień Sąd nakazuje ponowne przeprowadzenie zakwestionowanych czynności,

 4. przeprowadzanie, na wniosek przynajmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub organów Stowarzyszenia, wiążącej wykładni przepisów Statutu,

 5. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań i wniosków, o których mowa w § 3 ust. 14, 17 i 18 niniejszego Statutu.

 7. możliwość uchwalania regulaminu swoich prac,

 8. wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem.

 1. Sąd Naczelny rozpatruje spory i odwołania w terminie 2 miesięcy od ich wpłynięcia.

[Fundusze i majątek Stowarzyszenia]

 1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków i zapisów, w szczególności pochodzące z ofiarności publicznej lub sponsoringu,

 3. działalności gospodarczej i statutowej, w przypadku podjęcia takowych przez Stowarzyszenie,

 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,

 5. dotacji, subwencji, udziałów i lokat,

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, z chwilą uzyskania wpisu we właściwym rejestrze.

 2. Decyzje w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia praw majątkowych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.

[Sposób Reprezentacji]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w sprawach majątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

[Postanowienia końcowe]

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 4/5 liczby uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. O przeznaczeniu majątku i dokumentacji zadecyduje ostatnie Walne Zebranie.

 2. W przypadku braku decyzji ostatniego Walnego Zebrania, co do przeznaczenia majątku i dokumentacji Stowarzyszenia lub w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Caritas Polska, a dokumentacja Stowarzyszenia przechodzi na własność Biblioteki Narodowej w Warszawie.